Podwyżki dla Pracowników Centrali PGE GiEK S.A. w 2023 roku

w dniu 03.03.2023 r., Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A., wraz z pozostałymi Związkami Zawodowymi działającymi w Centrali Spółki, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, podpisała z Pracodawcą Porozumienie płacowe, określające następujące warunki wzrostu wynagrodzeń na rok 2023:

Pracodawca od dnia 01.02.2023 r. dokona podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych Pracowników Centrali Spółki proporcjonalnie do wymiaru etatu:

  • o 3% indywidualnej stawki zasadniczej pracownika,
  • oraz dodatkowo o kwotę 600 zł do indywidualnej stawki zasadniczej.

Powyższymi uzgodnieniami objęci są pracownicy zatrudnieni w Centrali Spółki na dzień 01.02.2023 r., pozostający w zatrudnieniu na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia, za wyjątkiem:

  1. pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.

Jednocześnie informujemy, iż zawarte Porozumienie nie zamyka negocjacji płacowych na rok bieżący.

Strony Porozumienia uzgodniły, że przystąpią do dalszych rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń na 2023 r. po rozliczeniu I półrocza.